OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVINFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

Prevádzkovateľ:   in vetro, spol. s r.o.

Sielnická 767/4, 962 37

Kováčová

960 01 Zvolen

 

Zodpovedná osoba:         Peter Šándor

 Účel spracúvania osobných údajov:

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby.

 

Príjemcovia získaných osobných údajov:

Min vetro, spol. s r.o.

Doba uchovávania osobných údajov:

Na neurčito.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka.

V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

Nie sú vymenovaní.            

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním

jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, mail/ za účelom kontaktovania na dobu neurčitú. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

S informáciami som bol oboznámený a porozumel som im.